Speciální vydání filmového časopisu 25fps

Včera jsme psali o DVD s filmovými mayovkami. V této souvislosti bychom chtěli upozornit na připravované speciální vydání internetového filmového měsíčníku 25fps. To vyjde 25. 12. a přinese téměř tři desítky textů, které se budou DVD kolekci Karla Maye podrobně věnovat. Mimo recenze naleznete v časopise především texty, které zasadí mayovky do kontextu (žánrového, dobového…).


Proč speciální číslo
Vždy pětadvacátého dne v měsíci se na stránkách 25fps objeví nové číslo internetového filmového časopisu 25fps. Jednou z dominantních rubrik je téma, věnující se konkrétnímu údobí, osobnosti, žánru či události. Inspirováni rozsáhlou DVD kolekcí společnosti Filmhouse a neutuchající oblíbeností děl Karla Maye a jejich filmových adaptací, rozhodli se autoři časopisu na Boží hod přijít s číslem výhradně se věnujícím právě tomuto tématu.
Autoři speciálního čísla
Na prosincovém speciálu se podíleli jak redaktoři časopisu 25fps, tak oslovení odborníci a pedagogové. S dvěma texty o Karlu Mayovi přispěl člen Karl-May-Gesellschaft, zakladatel spolku Silberbüchse-Verein, překladatel a přední znalec tvorby Karla Maye, Dr. Jan Koten.
O podrobný soupis filmů natočených podle děl Karla Maye a dokumentárních snímků se postarala Michaela Kroupová, autorka webových stránek Karel May – Mayovky na internetu (http://karel-may.majerco.net).
Doteky příběhů Karla Maye s mýty a srovnání ducha literárních předloh a filmových adaptací se staly tématem textu doc. PhDr. Vladimíra Suchánka, Ph.D., absolventa filmové školy VGIK a pedagoga na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií na UP Olomouc.
Koncepce speciálu
Uchopit téma mayovky lze několika způsoby. Časopis 25fps se rozhodl nejen přinést rozbory konkrétních filmových titulů, ale především je zasadit do dobového a žánrového kontextu. Speciální číslo bude rozděleno do pěti základních oddílů:
 
KAREL MAY
Tento oddíl nabídne rozsáhlý portrét spisovatele, vymezující se vůči všemožným „životopisům“ v časopisech a novinách svojí objektivitou a oproštěním od legend a zkreslování minulosti Karla Maye. Druhý text čtenářům poodhalí kořeny literárních příběhů a jednotlivých postav, kořeny hluboce zapuštěné ve skutečném životě Karla Maye.
KONTEXT
Druhý, nejrozsáhlejší oddíl speciálu 25fps otevře soupis filmových adaptací děl Karla Maye, obsahující mimo podrobných filmografických údajů anotace dějů, srovnání s předlohou a hodnotící soud. Vzhledem k nejednoznačné žánrové zařaditelnosti mayovek 25fps nejprve čtenářům samostatně představí western a dobrodružný žánr, aby poté v jednotlivých textech sledoval jejich prolínání v rámci mayovek.
O silných vazbách s italskými spaghetti-westerny pojednává speciální studie. Následující texty se pokusí zodpovědět otázku, jak se (ne)podařilo filmařům přenést ducha Mayových románů na plátna kin, přinesou analýzu hudebních kompozic a ohlédnou se za hereckou dráhou dvojice Pierre Brice – Lex Barker v kontextu západoevropských westernů. Oddíl uzavře soupis zajímavých webových odkazů.
BRATŘI
Třetí oddíl se věnuje přednostně osobě Vinnetoua. Nabídne komparaci filmové trilogie Vinnetou s původní předlohou, typologii tohoto indiánského náčelníka (s důrazem na to, zda dokáže ještě v současnosti obstát mezi ostatními filmovými akčními hrdiny) a také exkurzi do amerických dějin, konkrétně do období osidlování divokého západu. Věnuje se rovněž indiánům a předsudkům o nich, které se promítly jak v literatuře, tak ve filmech.
Následující texty se zaměřují na filmy, v nichž vystupuje Old Shatterhand a Old Surehand, přičemž Old Shatterhanda porovnávají s typickými westernovými hrdiny.
KOMPAS
Mayovky lze mimoto rozdělit i podle geografických oblastí, v nichž se odehrávají. Tento oddíl provede analýzu a srovnání snímků z Mexika, Orientu a Divokého Západu.
DVD
Závěrečnou částí speciálního čísla zhodnotí 25fps DVD kolekci Karla Maye, kterou vydala společnost Filmhouse.
Shrnutí
Speciál se na internetu objeví 25. prosince 2007, po měsíci jej nahradí opět tradičně koncipované číslo. Na přelomu ledna a února však bude možné speciál o mayovkách (stejně jako doposud vydaná čísla) nalézt v rubrice archiv.
I když prosincové číslo má zcela jinou strukturu než čísla klasická, ani v tomto měsíci nebudou chybět denně doplňované aktuality.
Další informace o časopisu 25 fps
Filmový časopis 25fps vznikl 13. dubna 2007 jako projekt stejnojmenného občanského sdružení. To si dalo za cíl vytvořit měsíčník, jenž svojí koncepcí zaplní mezeru na poli filmových periodik a serverů. Důležitost úzce profilovaných periodik nijak nezpochybňuje, nicméně si je vědom absence časopisu, jenž by se svým širokým rozpětím nabízel čtenářům texty s co nejpestřejším výběrem témat. 25fps je především směřován na středoškolské a vysokoškolské studenty. Mimo recenze na novinky v kinech a DVD distribuci přináší tematicky zaměřené studie či texty se vzdělávacím charakterem, které seznamují čtenáře s vývojem kinematografie, dílčích etap, směrů a tvůrců. 25fps se chce postupně etablovat jako platforma pro filmovou výchovu.
25fps
Časopis má členskou základnu na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Svoji redakci rozšiřuje o přispěvatele z řad studentů jiných kateder, ale také pedagogů.
Koncepce časopisu
25fps je přizpůsobena záměru o co nejširší rozpětí, proto přináší texty jak z oblasti světové, tak i české kinematografie. Zaměřuje se nejen na současnost, ale i na její historii. Texty se věnují hranému, dokumentárnímu, animovanému či experimentálnímu filmu. Počet příspěvků se pohybuje v průměru kolem třiceti měsíčně.
Skladba jednotlivých čísel je přehledně rozdělena do pěti základních rubrik:
Český film a světový film přináší mimo recenze (kino, DVD, knihy), také portréty tvůrců, rozhovory, rozbory či historiograficky a teoreticky pojaté studie.
Každé z čísel má také své speciální téma, jež může být věnováno jednomu směru, historické etapě, tvůrci, žánru či tématu (doposud to byly filmové žánry, špionážní film, loutkový film, Alfred Hitchcock, Letní filmová škola, italská mafie ve filmu, Střední Evropa, Bergman a Antonioni). Téma je složeno z několika textů, které přináší nejen základní vhled do jeho problematiky, ale také co nejzajímavější názory a přístupy.
Učebnice představuje rubriku věnovanou především středoškolským studentům, kterým srozumitelnou formou předkládá v jednotlivých kapitolách vývoj kinematografických dějin. Dále je seznamuje se základy filmové řeči (např. druhy záběrů, střih, kdo je kdo ve filmu…). Nedílnou součástí jsou články věnované problematice distribuce a kinofikace obecně, tedy tématům úzce spjatým s kinematografií, avšak velmi málo reflektovaným v ostatních periodikách. Do rubriku učebnice jsou také zařazeny analýzy filmů, které mají své pevné a významné místo v dějinách kinematografie.
Filmová hudba přináší recenze vybraných soundtracků či teoreticky zaměřené studie. Mimo to chce nabídnout také portréty filmových skladatelů a studie o užití hudby ve filmu vůbec (u dílčích režisérů, žánrů, období atd.).
Pevnou součástí časopisu jsou aktuality z filmového dění, denně tak přinášíme nové zprávy jak z české, tak ze světové kinematografie.
Vzhledem k tomu, že je v médiích a filmově orientovaném tisku věnován malý, či vůbec žádný prostor amatérské a studentské tvorbě, rozhodl se 25fps pravidelně přinášet recenze jednotlivých snímků, profily tvůrců, škol, společností a soutěží.
Totéž platí o české distribuci artových snímků, kterou časopis 25fps pečlivě mapuje a přináší recenze na všechny premiérové tituly.
V každém čísle přináší měsíčník profil vybrané instituce, společnosti (distribuční, nakladatelské, vydavatelské), periodika či serveru. Cílem bude čtenářům představit pozadí a fungování těchto subjektů a upozornit na jejich přínos.
DALŠÍ PROJEKTY
Časopis 25fps již nyní pracuje na tom, aby mohl přinášet také rozhovory se zahraničními osobnostmi, přičemž se chce soustředit na filmové historiky, teoretiky, pedagogy a autory knižních publikací se zaměřením na film.
Taktéž hodlá 25fps nabídnout čtenářům překlady zahraničních textů, především studií o historii a teorii filmu.
Rozsáhlým projektem sdružení 25fps, o.s. bude vytvoření databáze oborových, bakalářských a diplomových prací filmových kateder v ČR. Od toho se odvíjí vznik elektronického nakladatelství, které bude pravidelně zpřístupňovat v grafické úpravě vybrané práce ke stažení.
Časopis 25fps připravuje také filmovou přehlídku a plánuje podílet se na dramaturgii vybraných filmových akcí a také realizování tematicky zaměřených workshopů se středoškolskými studenty.
MEDIÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Časopis 25fps se od svého vzniku podílel a podílí jako mediální partner na těchto filmových akcích: Mezinárodní festival populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia Film Olomouc, Ostravský koníček, Mezinárodní divadelní festival Labyrinty herectví, Letní filmová škola, celostátní soutěž amatérských filmů Žďárský trpaslík, putovní přehlídka Střední Evropa, Normální festival, XIV. seminář ruských filmů, XV. seminář britského filmu, přehlídka Cinepur Choice, Přehlídka animovaného filmu Olomouc a Projekt 100 pro rok 2008.
Stal se také mediálním partnerem DVD edice Filmové romány Karla Vachka, vydávané producentem Radimem Procházkou.
ZÁŠTITA A PARTNEŘI
Filmový časopis 25fps vzniká pod záštitou Katedry divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého a pod záštitou Děkanátu Filozofické fakulty UP Olomouc.
Partnery časopisu je Asociace českých filmových klubů, server Nostalghia.cz, vydavatelství Zóna, Filmexport Home Video, nakladatelství Camera obscura, web DVDINFORM.CZ . Spolupráce je navázána i s Národním filmovým archivem a prestižním zahraničním filmovým periodikem Senses of Cinema.